ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 8.30น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง IC Update 2023, Unite ICNs:Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice ผนึกกำลัง ICN: นำทฤษฎีผ่านประสบการณ์สู่การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นเลิศ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลานอนในโรงพยาบาล ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านอื่นๆ ที่ตามมา

7 ก.พ. 2566