ผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 1. นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 2. นายแพทย์กนก พิพัฒน์เวช
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 3. นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 4. นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 5. นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 6. นพ.วรวิทย์ เอมอิ่มอนันต์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 7. นางวิราวรรณ ศรีงามวงศ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

 8. นางอำภา ทองประเสริฐ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1