สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

  1. พัฒนาระบบการสนับสนุน และขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล
  4. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ประเมินผลของเครือข่าย

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1