วันที่ 14 มีนาคม 2566


วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลนครพิงค์กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ นายแพทย์วรเชษ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี MOU ดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์ การพัฒนาดูแลรักษาโรคเฉพาะทางเด็ก การหาแนวทางการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำหัตถการที่ซับซ้อน รวมถึงการส่งทีมแพทย์ไปร่วมรักษา และสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม สนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้แพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในกระบวนการรักษาโรคเด็กและต่อยอดการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้เทียบเท่าระดับสากล

15 มี.ค. 2566