ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเชตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเชตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อนำนโยบายด้านสาธารณสุขสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการบริหารงานระดับเขตและจังหวัด ให้เกิดความคล่องตัว มีการบูรณาการความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาสุขและ ส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

25 มี.ค. 2567