แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลห้างฉัตร


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานมินิธัญญรักษ์ และเยี่ยมชมระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมี พันโทนายแพทย์ศุภชัย คูสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร ให้การต้อนรับ

2 เม.ย. 2567