ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน


วันนี้ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสอบถามปัญหาอุปสรรคจากการให้บริการ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาการให้บริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยในการนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานประเด็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอำเภอในการขับเคลื่อนงานชุมชนล้อมรักษ์ CBTx ขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และประเด็นนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และติดตั้งระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อรองรับสถานพยาบาลนอกสังกัด สธ.ด้วย ซึ่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์จาก รพ.จะถูกรวบรวมนำไปวิเคราะห์เป็นสารสนเทศต่างๆ เพื่อความแม่นยำในการรักษา เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่เสียสละทำงานในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ ทั้งนี้โดยมีนายอำเภอท่าวังผา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

13 เม.ย. 2567