ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจร(Center Of Therapeutic Radiology and Oncology) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถบริการผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษา รองรับบริการด้านรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งครบวงจร(Center Of Therapeutic Radiology and Oncology) เพิ่มศักยภาพให้สามารถบริการผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษา รองรับบริการด้านรังสีรักษา พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานบริการในเครือข่าย ให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยและการใช้ข้อมูล ในการบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดคุณภาพบริการแบบเบ็ดเสร็จ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี แพทย์หญิงอัฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

11 พ.ค. 2567