15 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( เขตสุขภาพ1 )